Zásady ochrany osobních údajů e-shopu cyklodresy.cz

Úvod

Ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí považujeme za velice důležitou a proto vydáváme tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „prohlášení”). Zásady obsažené v tomto prohlášení se týkají zákazníků e-shopu cyklodresy.cz (dále jen „Zákazníci”), a dalších subjektů zmíněných v tomto prohlášení. Cílem tohoto prohlášení je obeznámit vás s vašimi právy na soukromí a naším závazkem chránit vaše osobní data. Zároveň vás žádáme, abyste v případě, že nesouhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů na základě tohoto prohlášení, nepoužívali naše webové stránky a nevyužívali naše služby.

Provozovatel e-shopu cyklodresy.cz 

Provozovatelem e-shopu cyklodresy.cz je Společnost SÝKORA sportswear s.r.o., se sídlem Blučina 627, 664 56 Blučina, IČO: 28333462, DIČ: CZ28333462 (dále jen „Provozovatel”). Provozovatel nabízí v rámci své činnosti zejména služby spojené s výrobou sportovního oblečení a doplňků na zakázku pro týmy i jednotlivce (dále jen „Služby”) a prodej širokého sortimentu cyklistických potřeb, sportovního oblečení, vybavení a doplňků, (dále jen „Zboží”). Rozsah poskytovaných Služeb a prodávaného Zboží se může v budoucnu změnit, pokud by taková změna měla zásadní dopad na toto prohlášení, bude prohlášení aktualizováno. 

GDPR

Toto prohlášení se vydává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů”). 

Rozsah a přijetí

Provozovatel může být v souvislosti se zpracováním osobních údajů v pozici správce osobních údajů, kdy určuje účel, rozsah a způsob zpracování údajů, nebo v pozici zpracovatele osobních údajů, kdy je správcem údajů Zákazník či třetí strana. Toto prohlášení informuje o způsobu a účelu zpracování údajů Provozovatelem v obou zmíněných situacích. 

Osobní údaje

Pod pojmem „osobní údaje” se rozumí osobní údaje, pomocí kterých je možné vás identifikovat, jako jsou například jméno a příjmení, adresa, pohlaví, věk nebo telefonní číslo, stejně jako další údaje, uvedené dále v tomto prohlášení. Zpracování vašich osobních údajů je z naší strany 1 nezbytné pro účely poskytování našich Služeb a prodej Zboží. Provozovatel nemá pro účely zpracování a ochrany osobních údajů jmenovaného pověřence. 

Zpracování osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou zpracovávány osobní údaje uchazečů o zaměstnání, našich Zákazníků a dále také osobní údaje návštěvníků e-shopu cyklodresy.cz. Ve vztahu k tomuto odstavci je Provozovatel v pozici správce osobních údajů. Dále zpracováváme osobní údaje o třetích osobách, které nám byly poskytnuty našimi Zákazníky či třetími stranami, kdy jsme v pozici zpracovatele osobních údajů. Zpracované údaje udržujeme ve spolupráci se správci údajů aktualizované a přesné. 

Správce osobních údajů

Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů v případech, kdy určuje způsob a účel jejich zpracování. V pozici správce je Provozovatel při zpracování údajů uchazečů o zaměstnání, Zákazníků, zástupců Zákazníků a návštěvníků webových stránek e-shopu cyklodresy.cz. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné poskytovat naše Služby či prodávat nabízené Zboží. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není zapotřebí výslovný souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. 

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů v pozici správce

V pozici správce zpracováváme vaše údaje pouze na základě zákonné úpravy, oprávněného titulu nebo udělení souhlasu. Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely

 • Plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, ke které se osobní údaje vztahují,
 • provedení úkonů potřebných před uzavřením smlouvy,
 • splnění povinnosti stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem,
 • zpracování údajů na kterých máme oprávněný zájem, o kterém předpokládáme, že není v rozporu se zákonnou úpravou ochrany osobních údajů,
 • vedení informací na základě souhlasu. 

Účel plnění povinností ze smlouvy a provedení úkonů potřebných před uzavřením smlouvy 

Pro účely plnění závazků ze smlouvy zpracováváme osobní údaje abychom vás mohli identifikovat, poskytnout vám naše Služby či dodat Zboží a splnit další povinnosti vyplývající ze smlouvy. Dále jsou osobní údaje zpracovávány za účelem následné fakturace plnění. 

Účel oprávněného zájmu a plnění závazků ze smlouvy 

Pro účely oprávněného zájmu a plnění závazků ze smlouvy zpracováváme a uchováváme údaje týkající se vaší komunikace s námi, údaje o tom, které naše Služby v průběhu trvání smluvního vztahu využíváte a jak, a to za účelem zlepšení našich Služeb, nabízené podpory a nabídky pro vás relevantních Služeb a Zboží. 

Účel splnění povinnosti stanovené zákonem

Pro účely splnění povinnosti stanovené zákonem zpracováváme osobní údaje abychom vyhověli požadavkům veřejnoprávních a dohledových orgánů.

Zpracování na základě souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění závazků ze smlouvy, ochraně oprávněných zájmů nebo ke splnění povinností stanovených zákonem, ale jejich zpracování nám umožní zlepšit poskytování našich Služeb a Zboží a případně vás informovat o nabídkách Služeb a Zboží, které jsou pro vás vhodné. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje například pokud se u nás ucházíte o zaměstnání, a to za účelem vyhodnocení vašeho potenciálního uplatnění na zaměstnanecké pozici u Provozovatele. V případě, že se u Provozovatele ucházíte o zaměstnání, zpracováváme pouze osobní údaje poskytnuté vámi v životopise a údaje získané z vzájemné komunikace při výběrovém řízení. Pokud by nebylo výběrové řízení završeno vznikem pracovního poměru, budou vaše osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu 5 let od ukončení daného výběrového řízení nebo vzájemné komunikace, která s ním souvisela. Po uplynutí dané lhůty jsme povinni údaje vymazat či anonymizovat. Dále na základě vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. S tímto souhlasem budeme zpracovávat vaše osobní údaje primárně pro vytvoření a odeslání co nejvhodnější nabídky Služeb a Zboží a pro oslovení Zákazníka prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy nebo písemnou či elektronickou formou. Souhlas pro marketingové a obchodní účely poskytujete dobrovolně a můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání takového souhlasu nijak neovlivní zpracování osobních údajů prováděné na základě jiného důvodu pro jiné účely. Na základě tohoto souhlasu mohou být zpracovány veškeré osobní údaje tak, jak jsou popsané v tomto prohlášení.

Obchodní sdělení

Z předmětu každého obchodního sdělení zaslaného elektronicky, tedy na e-mailovou adresu, je patrné, že se jedná o obchodní sdělení. Dále je v takovém sdělení uvedeno, že jsme jeho odesílatelem a je v něm uvedený odkaz pomocí kterého se lze jednoduše odhlásit z odběru dalších obchodních sdělení. Obchodní sdělení jsou zasílány na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, který je možné kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování těch osobních údajů, které jsou zpracovány na základě jiného právního důvodu.

Mazání a anonymizace 

Osobní údaje jsou pro veškeré účely zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění daného účelu a nejméně po dobu nutnou k dosažení takového účelu nebo dobu přímo stanovenou právními 3 předpisy. Po uplynutí stanovené doby jsou údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty jsou uvedeny v tomto prohlášení.

Jak získáváme vaše osobní údaje

Provozovatel získává osobní údaje od Zákazníka nebo osob na něj napojených. V případě, že navštívíte webové stránky e-shopu cyklodresy.cz nebo proběhne-li e-mailová komunikace, budou použity cookies a další sledovací technologie ke zpracování údajů. Údaje je také možné získávat ze sociálních sítí, od veřejných zdrojů, nebo našich marketingových partnerů či marketingových partnerů Zákazníka.

Automatický sběr údajů

Osobní údaje jsou automaticky sbírána pomocí technologie používané pro získávání informací o vašem pohybu na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz.

Zpracování cookies

V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz, a to pro účely zajištění lepšího provozu našich webových stránek a pro účely marketingu. Povolením cookies ve vašem webovém prohlížeči vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním. Zpracovávání údajů z cookies je možné omezit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. V případě, že bude automatické zpracování cookies zablokováno či jinak omezeno, je možné, že bude omezena také funkčnost našich webových stránek. Cookies používáme například pro analýzu dat pomocí služby Google analytics. 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Provozovatel nezpracovává jako správce citlivé osobní údaje. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje:

 • základní osobní údaje, jako například jméno a příjmení fyzických osob, název obchodní společnosti, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, datum narození, IČO, DIČ, poskytnutá čísla osobních dokladů, věk a pohlaví,
 • základní kontaktní údaje, jako například telefonní číslo, email, údaje zveřejněné na sociálních sítích,
 • údaje o bankovním spojení, například číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty
 • vaše uživatelská data,
 • veškerou komunikaci mezi vámi a Provozovatelem či jeho zaměstnanci, například ve formě komentářů a otázek týkajících se e-shopu cyklodresy.cz nebo našich Služeb či Zboží, emailovou a další komunikaci,
 • údaje obsažené v životopisech, které Provozovatel obdržel od zájemců o zaměstnání,
 • informace o zaměstnancích jako například akademický titul, dřívější pozice, preference vztahující se k profesní kariéře,
 • informace o objednaných Službách či Zboží, informace o nedokončených objednávkách a údaje související s nimi,
 • údaje o pohybu a chování na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz, včetně údajů poskytnutých vaším prohlížečem, jako například IP adresa, druh prohlížeče a zařízení nebo údaje získané pomocí cookies. 

Doba uchování vašich osobních údajů

Jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který údaje uchováváme a jsme povinni při tom dodržovat zákonné lhůty. V případě našich Zákazníků jsme oprávněni zpracovávat některé jejich údaje (kontaktní, osobní a identifikační údaje, veškerou komunikaci s námi a údaje týkající se Služeb a objednaného Zboží) po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění vašeho nároku z vadného plnění či záruky za jakost, nebo uplatnění vaší či naší odpovědnosti za způsobenou škodu. V případě udělení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů budeme vaše údaje na základě tohoto souhlasu zpracovávat maximálně po dobu 5 let od jeho udělení, nebude li tento váš souhlas odvolán dříve. Údaje vymažeme či anonymizujeme po uplynutí této doby. Dále mohou dobu uchování osobních údajů upravovat další ustanovení obsažená v jiných částech tohoto prohlášení.

Doba uchování účetních dokladů

Faktury a jiné účetní doklady související s poskytovanými, resp. poskytnutými Službami a zakoupeným Zbožím vystavené Provozovatelem jsou v souladu s § 31 zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví archivovány po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, v souladu s § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků archivovány po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou a v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Faktura obsahuje následující údaje: jméno, příjmení a adresu. Provozovatel je po uplynutí dané lhůty povinen osobní údaje vymazat či anonymizovat.

Zpracovatel osobních údajů

V případě, že pro naše Zákazníky či třetí strany zpracováváme jakékoli osobní údaje jejich vlastních zákazníků, vůči nimž je třetí strana či náš Zákazník ve vztahu správce osobních údajů, nacházíme se v pozici zpracovatele osobních údajů. V takové situaci určuje účel zpracování pouze třetí strana či naši Zákazníci a Provozovatel zpracovává údaje na základě jejich instrukcí. Zejména fakt, že zpracováváme údaje pouze na základě jejich instrukcí, činí třetí strany či naše Zákazníky správci daných údajů. Zákazník či třetí strana, která je v pozici správce osobních údajů, má povinnost posoudit a určit odpovědnost za rizika, dbát na náležitou informovanost subjektů údajů, a taktéž zajistit právní důvody pro zpracování údajů v souladu s platnou právní úpravou. Dále je Zákazník či třetí strana, která je v pozici správce, povinna spolupracovat s Provozovatelem, který je v pozici zpracovatele, za účelem zajištění ochrany osobních údajů. 

Bezpečnost a prevence 

Chráníme vaše osobní údaje s pomocí standardních postupů a technologií. V rámci zpracovávání vašich osobních údajů zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření jejich bezpečnost ve formě prevence před zneužitím, virovými útoky, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením, porušením, porušením vašich práv, neoprávněným zveřejněním a jiným narušením bezpečnosti, a to přiměřeně vzhledem k aktuálnímu stavu technologií. Bez vaší pomoci však nejsme schopni bezpečnost vašich údajů plnohodnotně zajistit, pomozte nám proto bezpečnost zajistit tím, že budete dbát na uchování vašich uživatelských údajů včetně přístupového hesla v tajnosti a budete dodržovat standardní bezpečnostní zásady. V následujících ustanoveních jsou uvedeny informace o zabezpečení, včetně způsobů, jakými chráníme vaše osobní data. 

Informace o zabezpečení 

Osobní údaje jsou z technického hlediska uložena v prostředí, které je přístupné pouze zaměstnancům Provozovatele a případně zpracovatelům údajů, jejichž přístup k nim je nutný z hlediska spolupráce s Provozovatelem. Byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť v elektronické i listinné podobě. Uživatelské účty na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz jsou zabezpečeny uživatelským jménem a heslem, kterými uživatel ověřuje svou totožnost. Naše systémy jsou pravidelně aktualizovány a zálohovány. Zaměstnanci Provozovatele jsou informováni o základních zásadách ochrany osobních údajů a vázaní mlčenlivostí o údajích, ke kterým mají v rámci svého zaměstnání přístup. 

Sdílení osobních údajů

Provozovatel nesdílí vaše osobní údaje s jinými správci.

Sdílení osobních údajů s orgány veřejné moci

Vaše osobní údaje mohou být vyžádány veřejnoprávními orgány České republiky. V případě, že taková situace nastane, poskytneme vaše osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytné míře pouze pokud to bude nutné.

Sdílení osobních údajů se zpracovateli

Provozovatel využívá při poskytování plnění ze smlouvy služby specializovaných třetích stran. V případě, kdy jsou osobní údaje poskytnuty třetí straně, je tato třetí strana v pozici zpracovatele osobních údajů a jako taková musí osobní údaje využívat a zpracovávat pouze na základě a v rámci pokynů Provozovatele. Při takovém poskytnutí údajů třetí straně je tato strana vázána povinností mlčenlivosti. Jedná se poskytnutí vašich údajů následujícím subjektům:

 • smluvnímu dopravci, kterého si Zákazník zvolí při vytváření objednávky za účelem dodání Zboží, seznam dopravců je dostupný na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Jedná se tedy o sdílení výše uvedených údajů pro účely využití služeb dopravců. 

Vaše práva

Základní práva

Dle článků 15 až 21 GDPR a za podmínek v těchto článcích stanovených vám garantujeme níže uvedená práva. V případě, že máte pocit, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právní úpravou nebo tímto prohlášením, či že jsou podmínky zpracování údajů nepřesné či nesrozumitelné, máte právo se na Provozovatele obrátit a požadovat vysvětlení, případně nápravu. Také máte právo podat žádost o poskytnutí přehledu vašich údajů, které zpracováváme, na základě které vám tento přehled poskytneme. Můžete nás také písemně požádat o opravu nesrovnalostí ve vašich údajích nebo o vymazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením. Máte právo podávat u Provozovatele písemné stížnosti a dotazy týkající se osobních údajů. Stížnosti a dotazy jsou považovány za důvěrné, v každém konkrétním případě vás budeme kontaktovat a navrhneme vám řešení dané situace. Dále prohlašujeme, že nebudete subjektem automatizovaného rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky. Máte právo na přenositelnost údajů. Máte právo na nás kdykoli podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz). 

Práva související s marketingovou komunikací 

Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí zaslanou na komunikační adresu pro písemný styk Provozovatele nebo na základě odkazu uvedeného v obchodním sdělení. V případě, že tento souhlas po udělení neodvoláte, zůstává souhlas v platnosti po dobu 5 let od jeho udělení. Není možné se odhlásit od odebírání administrativní komunikace týkající se vámi objednaného Zboží a Služeb. 

Cookies

Zpracování cookies

V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz, a to pro účely zajištění lepšího provozu našich webových stránek a pro účely marketingu. Povolením cookies ve vašem webovém prohlížeči vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním. Zpracovávání údajů z cookies je možné omezit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. V případě, že bude automatické zpracování cookies zablokováno či jinak omezeno, je možné, že bude omezena také funkčnost našich webových stránek. 

Jak cookies využíváme

Cyklodresy.cz používá cookies k zajištění základní funkčnosti webu, základní webové analytice která je anonymní, zlepšení cílení reklamy, která lépe odpovídá vašim zájmům.

Druhy cookies:

 • Funkční – Slouží k základní použitelnosti stránky.
 • Analytické – Shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti a analyzujeme používání našeho webu, za účelem zlepšování kvality našich stránek. 
 • Marketingové – Abychom mohl lépe cílit reklamu pro naše návštěvníky, využíváme i marketingových cookies. Umožňují nám lépe zobrazit takový obsah a reklamní nabídky služeb, které jsou pro naše zákazníky relevantní a projevili o ně v minulosti potenciální zájem. 

Všechna tato data jsou anonymní a není možné je s vámi spojit.

Sdílení cookies dat zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Google Analytics
 • Poskytovatel služby Google AdWords
 • Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s.
 • Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc.
 • Slavomír Mucha (správce marketingových aktivit), sídlem Chládkova 22A, 616 00, Brno, ČR
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá

Právo nesouhlasit se sběrem cookies

Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@cyklodresy.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení.

Účinnost a zveřejnění tohoto prohlášení 

Toto prohlášení je dostupné ke stažení na webových stránkách e-shopu cyklodresy.cz. V případě zásadních změn v rámci tohoto prohlášení budou naši Zákazníci na danou změnu upozorněni formou písemného oznámení. Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.

Kontaktní údaje

Naše komunikační adresy pro písemný styk jsou:

 • Poštovní: Blučina 627, 664 56 Blučina, Česká republika
 • Emailové: info@cyklodresy.cz, k.ruzickova@cyklodresy.cz
 • Webové stránky e-shopu: www.cyklodresy.cz 

Ke stažení

Zásady ochrany osobních údajů (PDF)


© 2024 - Všechna práva vyhrazena | Web vytvořilo studio Softíci | SKR Sýkora sportswear s.r.o.