Všeobecné obchodní podmínky e-shopu cyklodresy.cz

I. Základní ustanovení

1.1 Obchodní společnost SÝKORA sportswear s.r.o. vydává tímto dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”), tyto obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem v rámci e-shopu cyklodresy.cz provozovaným na webové adrese www.cyklodresy.cz (dále jen „VOP”).

1.2. Ve věcech neupravených ve VOP se právní vztahy smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele”). 

II. Smluvní strany

2.1. Provozovatelem e-shopu cyklodresy.cz je obchodní společnost SÝKORA sportswear s.r.o., se sídlem Blučina 627, 664 56 Blučina, IČO: 28333462, DIČ: CZ28333462, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, číslo vložky 61928 (dále jen „Provozovatel”). Provozovatel jedná při uzavírání smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Provozovatel je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje zákazníkovi služby či dodává zboží. Kontaktní adresy Provozovatele pro písemný styk jsou, poštovní: Blučina 627, 664 56 Blučina, e-mailové: info@cyklodresy.cz, k.ruzickova@cyklodresy.cz.

2.2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které Provozovatel poskytl, resp. poskytuje či poskytne služby nebo která si od Provozovatele koupí či koupila zboží na základě smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP nebo která vytvořila objednávku služeb či zboží poskytovaného Provozovatelem na webové adrese www.cyklodresy.cz (dále jen „Zákazník”). Zákazník je spotřebitelem v případě, že je fyzickou osobou a smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě Zákazník spotřebitelem není a nevztahuje se na něj tedy ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto VOP

2.3 Uzavřením smlouvy, zasláním objednávky či potvrzením objednávky vyjadřuje Zákazník svůj jednoznačný souhlas a porozumění se smlouvou, VOP, Reklamačním řádem a všemi podmínkami souvisejícími s objednaným zbožím či službami, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednaného zboží či služeb dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy, VOP a další podmínky Provozovatele, které se týkají objednaných služeb či zboží. 

III. Definice pojmů

Následující pojmy začínající velkým písmenem mají pro účely těchto VOP níže uvedený význam:

3.1. Kontaktní adresa Provozovatele: je poštovní adresa nebo adresa elektronické pošty uvedená v čl. 2.1. VOP či poštovní adresa nebo adresa elektronické pošty uvedená na Webových stránkách Provozovatele.

3.2. Kontaktní adresa Zákazníka: poštovní adresa nebo adresa elektronické pošty uvedená v Objednávce, vedená v rámci Uživatelského účtu nebo uvedená ve Smlouvě.

3.3. Objednávka: objednávka Služeb či Zboží vytvořená Zákazníkem Písemně či prostřednictvím Webových stránek Provozovatele.

3.4. Písemný: učiněný v listinné či elektronické formě.

3.5. Provozovatel: definován v čl. 2.1. VOP.

3.6. Reklamační řád: reklamační řád Provozovatele dostupný ke stažení na Webových stránkách Provozovatele.

3.7. Služby: služby poskytnuté, resp. poskytované Provozovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP nebo služby Provozovatelem nabízené. 

3.8. Smlouva: smlouva uzavřená v listinné podobě či smlouva uzavřená odesláním Objednávky Zákazníkem a jejím přijetím ze strany Provozovatele, na základě které vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP. Poskytnutí kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Provozovatelem spolu s prokazatelným vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP je vždy nezbytnou součástí smlouvy. Prokazatelným vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP se rozumí i souhlas podaný prostřednictvím internetové sítě. VOP včetně příloh, Reklamační řád Provozovatele, ceník zveřejněný na Webových stránkách Provozovatele a ostatní smluvní cenová ujednání jsou nedílnou součástí smlouvy a tvoří její úplný obsah.

3.9. Uživatelský účet: účet vytvořený registrací na Webových stránkách Provozovatele prostřednictvím kterého může Zákazník spravovat své osobní údaje či kontaktní adresy pro písemný styk a objednávat od Provozovatele Zboží a Služby. Údaje uvedené Zákazníkem při registraci jsou Provozovatelem považovány za správné. 

3.10. VOP: definovány v čl. 1.1. VOP.

3.11. Webové stránky Provozovatele: online rozhraní na adrese www.cyklodresy.cz, v jehož rámci jsou Zákazníkovi zpřístupněny informace o nabízených Službách a Zboží a kde může Zákazník vytvořit svůj Uživatelský účet a Objednávku a spravovat poskytované Služby. Informace o Zboží, Službách a jejich ceně uváděné Provozovatelem na Webových stránkách Provozovatele jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

3.12. Zákazník: definován v čl. 2.2. VOP.

3.13. Zboží: zboží, které si Zákazník může koupit či které si již koupil na Webových stránkách Provozovatele. Fotografie zveřejněné na Webových stránkách Provozovatele odpovídají nabízenému zboží. Zákazník bere na vědomí, že odstín barevného provedení zboží se může lišit v závislosti na nastavení zobrazovacího zařízení (např. monitor, mobil, TV).

IV. Uzavření Smlouvy 

4.1. Pokud není dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem stanoveno jinak, Smlouva není uzavřena a mezi Provozovatelem a Zákazníkem nevznikne smluvní vztah, pokud nedojde k přijetí Objednávky Provozovatelem. Smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí Objednávky Provozovatelem. V případě popsaném v čl. 6.6. je Smlouva uzavřena okamžikem souhlasu Zákazníka s cenovou nabídkou Provozovatele, včetně nevratné zálohy určené dle čl. 6.7. Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu na základě nabídky Služeb a Zboží na Webových stránkách Provozovatele, na Služby a Zboží takto prezentované se ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

4.2. Před zasláním Objednávky Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Zákazník nese odpovědnost za nesprávné údaje uvedené v Objednávce. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí Písemnou formou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Potvrzení o obdržení Objednávky není potvrzením o přijetí Objednávky či potvrzením o uzavření Smlouvy. Provozovatel neposkytne Zákazníkovi možnost opravy daňového dokladu v případě, že bude daňový doklad chybný v důsledku nesprávných údajů uvedených v Objednávce.

4.3. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například Písemně či telefonicky).

4.4. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem není uzavřena v případě výskytu zjevných chyb, které se týkají ceny Zboží či Služeb, nebo informací o Zboží či Službách uváděných na Webových stránkách Provozovatele.

4.5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory zahájené ze strany Zákazníka) hradí Zákazník.

4.6. Smlouva, jejímž předmětem je dlouhodobé či opakované poskytování Služeb či pravidelná opakovaná dodávka Zboží, se v případě, že Smlouva nebo VOP nestanoví jinak, uzavírá na dobu určitou. Délka trvání Smlouvy je určena Písemnou dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem nebo volbou délky trvání Smlouvy při odeslání Objednávky Zákazníkem. Pokud Zákazník neoznámí před skončením trvání Smlouvy, že o poskytování Služeb či další dodávku Zboží již nemá nadále zájem, a uhradí cenu za poskytování Služeb či další dodávku Zboží pro období následující po skončení trvání Smlouvy, považuje se uhrazení takové ceny za odeslání nové Objednávky Zákazníkem.

4.7. V případě přijetí Objednávky vytvořené Zákazníkem má Zákazník právo na zaslání Smlouvy na kteroukoli Kontaktní adresu Zákazníka, v případě zaslání Smlouvy na poštovní adresu Zákazníka je ze strany Provozovatele možné požadovat náhradu nákladů vynaložených na zaslání dané Smlouvy. Po přijetí Objednávky Provozovatelem bude Zákazníkovi Smlouva automaticky zaslána na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce nebo v rámci Zákazníkova Uživatelského účtu.

4.8. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud neexistuje jiná dohoda mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

4.9. Smlouva je archivována v elektronické podobě. 

V. Odstoupení od Smlouvy

5.1. Byla-li Smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, například přijetím Objednávky vytvořené na Webových stránkách Provozovatele, má Zákazník v případě, že je spotřebitelem, právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od vzniku smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem. V případě, že předmětem Smlouvy je koupě Zboží, má Zákazník, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, a v případě, že předmětem kupní Smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky Zboží. Zákazníkovi je umožněno od Smlouvy odstoupit prostřednictvím zaslání vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný ke stažení na Webových stránkách Provozovatele. Provozovatel Písemně potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu přijetí formuláře pro odstoupení od Smlouvy.

5.2. Aby byla zachována 14 denní lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, je dostačující Provozovateli vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy ve 14 denní lhůtě odeslat. Právo odstoupit od Smlouvy dle čl. 5.1. Zákazník nemá, ani když je spotřebitelem, v situaci uvedené v čl. 5.3.

5.3. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné možné odstoupit od Smlouvy o poskytování Služeb, pokud bylo poskytování Služeb splněno s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (14 denní lhůta od uzavření Smlouvy) a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemůže od Smlouvy odstoupit. Také není možné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu; Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze; o dodávce Zboží, které bylo po dodání nevratně smíseno s jiným Zbožím; Smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů); Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; od Smlouvy o dodávce Služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele; od Smlouvy o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li Zákazník jejich původní obal; Smlouvy o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik; o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy; od Smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaného v určeném termínu nebo od Smlouvy uzavřené na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

5.4. Pokud Zákazník, který je k tomu oprávněn dle čl. 5.1., odstoupí od Smlouvy v zákonné lhůtě, Smlouva se od počátku ruší a Provozovatel vrátí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 pracovních dnů od přijetí Písemného oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, platby, které Provozovatel od Zákazníka na základě Smlouvy obdržel. Tyto platby jsou Zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka obdržel, pokud není dohodou mezi Provozovatelem a Zákazníkem stanoveno jinak. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.5. V případě, že předmětem Smlouvy byla koupě Zboží, je Zákazník povinen vrátit Zboží Provozovateli do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od takové Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží Provozovateli, a to i v případě, že Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní službou. Zboží musí být vráceno na Kontaktní adresu Provozovatele. Provozovatel není povinen vrátit Zákazníkovi platby, které Provozovatel od Zákazníka na základě Smlouvy obdržel, než mu Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

5.6. V případě, že předmětem Smlouvy, od níž Zákazník odstoupil, byla koupě Zboží, odpovídá Zákazník dle § 1833 občanského zákoníku Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Provozovatel je v případě takového snížení hodnoty Zboží oprávněn pohledávku na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty Zboží jednostranně započíst proti pohledávce Zákazníka na vrácení ceny Zboží. 

5.7. V případě, že předmětem Smlouvy, od níž Zákazník odstoupil, bylo poskytování Služeb a Provozovatel s poskytováním Služeb na základě výslovné žádosti Zákazníka začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (14 denní lhůta od uzavření Smlouvy), uhradí Provozovateli poměrnou část ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

5.8. Je-li společně se Službami či Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, kdy dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, darovací smlouva se od počátku ruší a Zákazník je povinen poskytnutý dárek Provozovateli vrátit.

5.9. V případě, že byla Zákazníkem zaplacena záloha dle čl. 6.6. a čl. 6.7. nemá Provozovatel povinnost tuto zálohu při zániku smluvního vztahu Zákazníkovi vrátit, pokud nebylo Písemnou dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem stanoveno jinak.

VI. Cena a platební podmínky  

6.1. Cenu za Služby či Zboží včetně případných dalších nákladů spojených s poskytnutím Služeb či dodáním Zboží může Zákazník uhradit způsoby uvedenými na Webových stránkách Provozovatele. Případné slevy z ceny Služeb či Zboží poskytnuté Provozovatelem nelze vzájemně kombinovat, pokud není Provozovatelem stanoveno jinak. Informace o ceně Zboží a Služeb uváděné Provozovatelem na Webových stránkách Provozovatele jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, bez nákladů na doručení Zboží. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby vyjma doběrečného.

6.2. V případě, že předmětem Smlouvy je dlouhodobé či opakované poskytování Služeb či koupě Zboží, dává Zákazník uhrazením ceny za poskytování Služeb či Zboží pro období následující po skončení trvání Smlouvy najevo, že má zájem o obnovení Smlouvy a uhrazení takové ceny se považuje za odeslání nové Objednávky Provozovateli. Zákazník v takovém případě vyjadřuje souhlas se zahrnutím a úhradou veškerých doplňkových Služeb tak, jak je Zákazník využíval před skončením trvání Smlouvy.

6.3. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník souhlas s cenou za objednané Služby či Zboží, včetně případných dalších nákladů spojených s poskytnutím Služeb či dodáním Zboží. Aktuální ceny a případné další náklady spojené s poskytováním Služeb a Zboží jsou zveřejněny na Webových stránkách Provozovatele, není však vyloučena možnost Provozovatele poskytnout Služby či dodat Zboží za individuálně sjednaných podmínek.

6.4. Cena za objednané Služby či Zboží je Zákazníkovi účtována před poskytnutím Služeb či dodáním Zboží, zpravidla při přijetí Zákazníkovy Objednávky. V případě, že je Zákazníkem při vytvoření Objednávky Zboží zvolen způsob platby na dobírku, je cena Zboží účtována při převzetí Zboží. Cena je hrazena v českých korunách (Kč), není-li jiné dohody mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

6.5. Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky dle čl. 4.3., požadovat uhrazení celé ceny Služeb či Zboží před jejich poskytnutím Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.6. Cena za Služby či Zboží může být na Webových stránkách Provozovatele vyjádřena v ceně za hodinu práce. V případě potřeby bude Zákazníkovi konečná cena sdělena až po obdržení veškerých podkladů a informací potřebných pro stanovení ceny za poskytnutí Služeb či vytvoření Zboží. Podklady je možné předat Provozovateli osobně, zaslat Provozovateli na jakoukoli Kontaktní adresu Provozovatele či uvést při vytváření Objednávky. Cena bude stanovena v závislosti na předpokládaném rozsahu práce. Smlouva bude v takovém případě uzavřena okamžikem souhlasu Zákazníka s cenovou nabídkou Provozovatele.

6.7. Záloha z konečné ceny za Služby či Zboží určené dle čl. 6.6. činí 30% z konečné ceny a bude Zákazníkovi účtována v okamžiku uzavření Smlouvy, tedy v okamžiku souhlasu Zákazníka s cenovou nabídkou. Zbylá část celkové ceny bude účtována ihned po poskytnutí Služeb či předání Zboží.

6.8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uhradit kupní cenu vždy společně s uvedením správného variabilního a případně také specifického či konstantního symbolu platby.

6.9. Poplatky související s platbou jsou hrazeny ze strany Zákazníka, jedná se zejména o poplatek za odchozí platbu nebo poplatek za mezinárodní platbu. Tyto poplatky nejsou Zákazníkovi účtovány ze strany Provozovatele.

6.10. Cena se považuje za uhrazenou v momentě, kdy je na správný bankovní účet Provozovatele ve správné výši a měně, pod správným variabilním, a případně také specifickým či konstantním symbolem připsána účtovaná částka. V případě, že bude částka ze strany Zákazníka uhrazena nesprávně, cena bude považována za neuhrazenou. Zákazník je v plné míře odpovědný za správné a včasné provedení platby. Toto ustanovení se neuplatní v případě platby v hotovosti.

6.11. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele či po uhrazení ceny v hotovosti vystaví Provozovatel Zákazníkovi za platbu v souladu se zákonnou úpravou řádný daňový doklad. Zákazník souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán na libovolnou Kontaktní adresu Zákazníka, včetně kontaktní adresy pro elektronickou poštu. V ceně Služeb a Zboží jsou zahrnuty i daně (např. DPH) dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění. Provozovatel je povinen zaslat Zákazníkovi daňový doklad v tištěné podobě v případě, že jej o to Zákazník požádá. 

VII. Práva a povinnosti z vadného plnění 

7.1. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, může práva z vadného plnění u Provozovatele v případě projevení vady uplatnit po dobu 24 měsíců ode dne převzetí Zboží. Není-li Zákazník spotřebitelem, je doba, po kterou může Zákazník v případě projevení vady uplatnit práva z vadného plnění vůči Provozovateli, šest měsíců ode dne převzetí Zboží. Doba šesti měsíců od převzetí Zboží je pro uplatnění práv z vadného plnění relevantní i pro Zákazníka, který je spotřebitelem, jelikož platí vyvratitelná domněnka, že Zboží mělo vadu již v době jeho převzetí, pokud se projevila právě do šesti měsíců od jeho převzetí. Zákazník je povinen vytknout vadu Provozovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Za vady se považuje i dodání jiného Zboží a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Provozovatel není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud bude prokázáno, že Zákazník při převzetí Zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Provozovatel není odpovědný za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.2. Provozovatel Zákazníkovi odpovídá zejména za to, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, mělo Zboží vlastnosti, které byly smluvními stranami ujednány, a chybí-li takové ujednání, že mělo Zboží takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce daného Zboží popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě Provozovatelem prováděné reklamy. Dále Provozovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že je Zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí, nebo ke kterému se takové Zboží obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí či provedením jeho smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost či provedení určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy. Provozovatel odpovídá taktéž za to, že Zboží je doručeno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a že vyhovuje požadavkům stanoveným právními předpisy. 

7.3. Ustanovení čl. 7.2. se u Zboží prodávaného za nižší cenu neuplatní na ty vady, pro které byla nižší cena stanovena či ujednána a u použitého Zboží na opotřebení způsobené jeho užíváním a na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem. Ustanovení čl. 7.2. a se neuplatní taktéž vyplývá-li to z povahy Zboží. V případě, že předmětem Smlouvy je koupě použitého Zboží, upravovaného Zboží, Zboží s vadou nebo Zboží, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, je Provozovatel povinen na tyto skutečnosti Zákazníka upozornit. Takové Zboží je na Webových stránkách Provozovatele prodáváno odděleně od ostatních výrobků. U Zboží prodávaného za nižší cenu nebo použitého Zboží má Zákazník místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.

7.4. Při převzetí Zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost jeho obalů a ujistit se, že Zboží nemá zjevné vady. Jakékoli závady je Zákazník povinen neprodleně oznámit dopravci a uvést je do předávacího protokolu (neboli přepravního listu). V případě, že je obal porušen způsobem, který svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, není Zákazník povinen Zboží převzít. V případě, že nebylo možné z důvodu povahy Zboží odhalit zjevnou vadu Zboží již při jeho převzetí a Zákazník odhalí zjevnou vadu takového Zboží později, je povinen o tom bez zbytečného odkladu Písemně vyrozumět Provozovatele.

7.5. Provozovatel může prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti Zboží na jeho obalu převzít záruku za jakost. Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Je-li ve Smlouvě sjednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu, platí, co bylo ujednáno ve Smlouvě. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba sjednaná nebo vyznačená na obalu Zboží, platí tato delší záruční doba. Záruční doba neomezuje dobu, po kterou může Zákazník uplatnit práva z vadného plnění vyplývající ze zákona. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost, to však neplatí, způsobil-li vadu Provozovatel.

7.6. Práva z vadného plnění či ze záruky za jakost spočívají v oprávnění Zákazníka požadovat bezplatné odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny Zboží. Není-li to neúměrné povaze vady, zejména není-li možné odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo požadovat dodání nového Zboží bez vad nebo nové součásti Zboží, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li možné provést opravu či výměnu Zboží, má Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní ceny Zboží v plné výši.

7.7. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti Zboží má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, kdy se vada projeví i po dvou opravách vady, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Pokud bylo Zboží před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad. 

7.8. Provozovatel Písemně potvrdí Zákazníkovi, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho práva z vadného plnění a jakým způsobem může Zákazník práva z vadného plnění uplatnit, pokud jej o to Zákazník požádá.

7.9. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Provozovatele ze záruky za jakost či odpovědnosti za vady mohou být upraveny Reklamačním řádem Provozovatele. Zákazníkova práva z vadného plnění se v ostatních případech řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele. 

VIII. Práva a povinnosti Provozovatele 

8.1. Provozovatel se zavazuje Zákazníkovi poskytnout, resp. poskytovat Služby či dodat Zboží dle Smlouvy uzavřené se Zákazníkem v souladu s VOP.

8.2. Provozovatel má právo požadovat od Zákazníka nezbytné informace ke zjištění a ověření jeho totožnosti a svéprávnosti pro uzavření vzájemného smluvního vztahu. 

8.3. Jestliže má Zákazník povinnost doložit k Objednávce další náležitosti vyplývající ze specifikace konkrétních Služeb či Zboží nebo provést nějaký úkon, bude Smlouva uzavřena pouze pokud Zákazník tyto náležitosti kumulativně splní.

8.4. Provozovatel může odmítnout uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v případech, kdy:

 • 8.4.1. Zákazník odmítne přijmout VOP nebo jiné podmínky Provozovatele,
 • 8.4.2. Zákazník odmítne poskytnout údaje vyžadované Provozovatelem pro uzavření vzájemného smluvního vztahu,
 • 8.4.3. je Zákazník právně nezpůsobilý k plnění svých závazků a nejedná prostřednictvím svého zástupce,
 • 8.4.4. lze dle informací Provozovatele důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své závazky či Zákazník již dříve porušil povinnosti ze Smlouvy uzavřené s Provozovatelem,
 • 8.4.5. Zákazník odmítne zaplacení zálohy dle čl. 6.6. a čl. 6.7.,
 • 8.4.6. jednání Zákazníka je v rozporu s právními předpisy, veřejným pořádkem či dobrými mravy

8.5. Provozovatel je oprávněn Smlouvu se Zákazníkem vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou v případech, kdy:

 • 8.5.1. Zákazník zamlčel Provozovateli podstatné skutečnosti či poskytl nepravdivé údaje pro uzavření vzájemného smluvního vztahu,
 • 8.5.2. jednání Zákazníka je v rozporu se zákonem a zjevně narušuje veřejný pořádek či se závažným způsobem příčí dobrým mravům,
 • 8.5.3. Zákazník závažným způsobem porušil ustanovení zákona, Smlouvy či VOP,
 • 8.5.4. vyjde najevo, že Zákazník již dříve porušil povinnosti ze Smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

8.6. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy se Zákazníkem odstoupit v případech, kdy: 

 • 8.6.1. Zákazník zamlčel Provozovateli podstatné skutečnosti či poskytl nepravdivé údaje pro uzavření vzájemného smluvního vztahu,
 • 8.6.2. Zákazník nepřevezme Zboží při jeho dodání dle čl. 9.5.
 • 8.6.3. Provozovatel ještě nedodal Zákazníkovi Zboží, pokud není Provozovatel objektivně schopen dodat Zákazníkovi Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem z důvodu znemožnění nebo omezení možnosti jeho dodání v důsledku neodvratitelné události, kterou Provozovatel nemohl předvídat nebo jí zabránit, či v důsledku nečinnosti či zásahu třetích osob nebo vyšší moci.
 • 8.6.4. vyjde najevo, že Zákazník již dříve porušil povinnosti ze Smlouvy uzavřené s Provozovatelem. 

8.7. Provozovatel je povinen dodat Zboží Zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení ceny Zboží, pokud u konkrétního Zboží neuvádí na Webových stránkách Provozovatele jinou lhůtu k dodání. Je-li u Zboží na Webových stránkách Provozovatele uvedeno, že je skladem, Provozovatel je povinen Zboží Zákazníkovi odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů od uhrazení ceny Zboží. V případě, že Zákazník si při vytváření Objednávky zvolí jako způsob platby platbu dobírkou, je Provozovatel povinen dodat Zboží Zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, pokud u konkrétního Zboží neuvádí na Webových stránkách Provozovatele jinou lhůtu k dodání a je-li u Zboží na Webových stránkách Provozovatele uvedeno, že je skladem, nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen Zboží převzít dle čl. 9.5. V případě, že Provozovatel nedodrží lhůtu pro dodání nebo odeslání Zboží dle tohoto odstavce, dopraví Zboží Zákazníkovi zdarma a případně také poskytne Zákazníkovi slevu z kupní ceny Zboží dle vlastního uvážení s přihlédnutím k povaze a ceně Zboží. 

8.8. Provozovatel uvádí stav naskladnění Zboží, dobu dodání Zboží a další podmínky týkající se dodání a přepravy Zboží na Webových stránkách Provozovatele.

8.9. Provozovatel má povinnost poskytnout Zákazníkovi Písemně informace o skutečnostech, které znemožňují či omezují možnost poskytnutí, resp. poskytování Služeb či dodání Zboží dle Smlouvy, pokud jsou mu předem známy.

8.10. Provozovatel má právo přerušit poskytování Služeb, resp. změnit termín poskytnutí Služeb či dodání Zboží z důvodu znemožnění nebo omezení možnosti jejich poskytnutí nebo dodání v důsledku neodvratitelné události, kterou Provozovatel nemohl předvídat nebo jí zabránit, či v důsledku nečinnosti či zásahu třetích osob nebo vyšší moci.

8.11. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.12. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.13. Provozovatel není odpovědný za potíže týkající se Webových stránek Provozovatele vzniklé v důsledku zásahu třetích osob nebo v důsledku užití Webových stránek v rozporu s jejich určením. Zákazník má povinnost se zdržet takového užívání Webových stránek Provozovatele, které by mohlo způsobit nepřiměřené zatížení systému či narušit jeho funkci.

8.14. Provozovatel je oprávněn bez náhrady omezit či znemožnit přístup na Webové stránky Provozovatele tomu, kdo se dopustí závažného nezákonného či neetického jednání či jednání porušujícího zásadu poctivosti či dobrých mravů. 

8.15. Provozovatel není odpovědný za zneužití přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu Zákazníka na základě kterého přijal Objednávku Služeb či Zboží. 

IX. Práva a povinnosti Zákazníka 

9.1. Zákazník je povinen se před uzavřením Smlouvy seznámit s obsahem Smlouvy a VOP a zavazuje se řídit těmito VOP a Smlouvou. Reklamační řád Provozovatele je nedílnou součástí VOP.

9.2. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží jeho převzetím.

9.3. Zákazníkovi je umožněno zvolit si způsob dopravy Zboží v Objednávce. V případě, že Zákazník požaduje jiný způsob dopravy Zboží, než který je možné zvolit v procesu vytváření Objednávky na Webových stránkách Provozovatele, přebírá Zákazník riziko spojené s tímto způsobem dopravy a zavazuje se uhradit jakékoli dodatečné náklady s takovou dopravou spojené.

9.4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než který byl uveden v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.5. Zákazník je povinen od Provozovatele převzít Zboží při jeho dodání. V případě, že Zákazník Zboží při jeho dodání nepřevezme, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení nákladů souvisejících s uskladněním daného Zboží či případným vrácením Zboží zpět Provozovateli. V případě, že si Zákazník zvolí jako způsob doručení Zboží vyzvednutí Zboží na prodejně, je povinen vyzvednout si Objednané Zboží ve stanovené lhůtě. V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto ve stanovené lhůtě, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení nákladů souvisejících s uskladněním daného Zboží. Provozovatel je oprávněn poté, co Zákazníka Písemně upozorní a poskytne Zákazníkovi novou přiměřenou lhůtu k vyzvednutí Zboží, která marně uplyne, Zboží opětovně prodat. V takovém případě je Provozovatel oprávněn vůči pohledávce Zákazníka na výtěžek z prodeje započíst náklady související s uskladněním Zboží a náklady marného dodání Zboží.

9.6. Zákazník není povinen převzít nevyžádané plnění. Dodal-li Provozovatel Zákazníkovi plnění, které si Zákazník neobjednal a ujal-li se Zákazník držby, hledí se na Zákazníka jako na poctivého držitele. Zákazník nemusí v takovém případě na své náklady Provozovateli nic vracet, ani ho o převzetí nevyžádaného plnění vyrozumět.

9.7. Zákazník je při změně svých údajů poskytnutých Provozovateli a vedených v rámci Uživatelského účtu povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. V případě, že informace nebudou aktualizovány, je Zákazník odpovědný za případně vzniklou škodu.

9.8. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu přihlašovacího jména a hesla pro přístup do Uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů k jeho Uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Zákazník je odpovědný za škodu vzniklou zneužitím daných informací či údajů při porušení tohoto ustanovení.

9.9. Zákazník má povinnost zamezit porušování dobrých mravů a veřejného pořádku, platných právních předpisů i VOP prostřednictvím jeho Uživatelského účtu. Provozovatel má právo Uživatelský účet Zákazníka zrušit v případě, že účet není využíván po dobu delší než 3 měsíce a také v případě, že Zákazník porušuje povinnosti vyplývající ze Smlouvy či VOP.

9.10. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Zákazník má právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.

9.11. Zákazníkovi je doporučeno zaslat reklamaci poskytnutých Služeb či dodaného Zboží Písemně na Kontaktní adresu Provozovatele ve formě vyplněného reklamačního formuláře. Reklamační formulář je zpřístupněn ke stažení na Webových stránkách Provozovatele. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 pracovních dnů. Reklamace proti výši účtované ceny za poskytnuté Služby či dodané Zboží nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši tak, jako by reklamace nebyla uplatněna. 

X. Ochrana informací a osobních údajů

10.1. Zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů”). Zákazník, který není spotřebitelem, nepožívá v rámci smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s ochranou osobních údajů ochrany garantované právními předpisy výlučně spotřebitelům.

10.2. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou Zákazníkem poskytnuty důvěrně a budou použity v nezbytné míře pouze k poskytnutí plnění ze Smlouvy nebo k marketingovým akcím Provozovatele. Provozovatel je oprávněn sdílet nezbytná osobní data s třetími stranami pro účely poskytnutí plnění ze Smlouvy, jako například data poskytovaná poskytovatelům platebních bran či dopravcům. Provozovatel je oprávněn sdílet osobní údaje v nezbytné míře s orgány veřejné moci.

10.3. Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit změně poskytnutých údajů, jejich ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu nebo jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Zákazníkem Provozovateli za účelem vytvoření Objednávky a pro účely marketingových akcí Provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Zákazník má právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.

10.4. Zákazník souhlasí prostřednictvím svého webového prohlížeče s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. V případě, že je na Webových stránkách Provozovatele možné vytvořit Objednávku Služeb a Zboží a závazky Provozovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat v nastavení svého webového prohlížeče.

10.5. Další informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné ke stažení na Webových stránkách Provozovatele. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Platné VOP jsou dostupné ke stažení na Webových stránkách Provozovatele.

11.2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí zejména Smlouvou, těmito VOP a Reklamačním řádem Provozovatele. Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami o ochraně soukromí, které jsou dostupné ke stažení na Webových stránkách Provozovatele. Dále se smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

11.3. Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v době trvání smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem změnit své VOP. O této změně bude Provozovatel Zákazníka informovat Písemnou formou. V případě změny VOP, která bude pro Zákazníka představovat zhoršení jeho postavení, má Zákazník právo vypovědět Smlouvu ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení Písemného oznámení o takové změně. V případě, že Zákazník takto neučiní, se má za to, že se změnami v plném rozsahu souhlasil a že změny přijal. V případě vypovězení Smlouvy Zákazníkem z důvodu uvedeného v tomto ustanovení činí výpovědní lhůta 2 měsíce.

11.4. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP budou upřednostněny ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními VOP a Reklamačního řádu Provozovatele budou upřednostněny ustanovení Reklamačního řádu.

11.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení neovlivní platnost a účinnost ostatních ustanovení.

11.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 16. října 2020.

11.7. Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem budou řešeny v prvé řadě smírem.

11.8. Kontrolu živnostenského oprávnění provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. 

11.9. Je-li Zákazník spotřebitelem a vznikne-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem spor, který nebude možné vyřešit smírem, má Zákazník právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (https:// www.coi.cz/informace-o-adr/). Toto právo může Zákazník uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil u Provozovatele právo, které je předmětem spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se poskytnutého Zboží či poskytnutých Služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může Zákazník rovněž využít online platformu, která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Po dobu trvání jednání o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11.10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce Provozovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím Písemným souhlasem Provozovatele. V případě, že Zákazník převede svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu Provozovatele, je tento převod považován za neplatný a vůči Provozovateli za neúčinný. Souhlas s takovým převodem může být udělen dodatečně, v takovém případě je převod považován za platný a účinný ke dni udělení souhlasu Provozovatelem, pokud nebude Provozovatelem stanoveno jinak. Zákazník je v případě převodu svých práv a povinností ze Smlouvy povinen plně informovat třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy a VOP. V případě, že Zákazník převede svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, bude následně ručit za splnění závazků této třetí osoby vyplývajících ze Smlouvy.

Ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky (PDF)

Formulář pro odstoupení od smlouvy (PDF)

© 2024 - Všechna práva vyhrazena | Web vytvořilo studio Softíci | SKR Sýkora sportswear s.r.o.